மலக்குழி மரணம்… கண்டுகொள்ளாத கோவை மாநகராட்சி..

மலக்குழி மரணம்… கண்டுகொள்ளாத கோவை மாநகராட்சி.. விழிப்புணர்வே இல்லாத மக்களை வெறும் கையிறு மூலம் இறங்கச் செய்திருக்கிறது அரசு ஊழியர் குடியிருப்பு சங்கத்தினர்.. பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு

Read more